Recursos humans i personal tècnic

La plantilla mitja actual de COFRAN95 oscil·la entre 19 i 21 treballadors, la fluctuació dels quals es deu a la contractació per a treballs estacionaris de temporada.

Així mateix, el nostre personal aquesta recolzat tècnicament amb la col·laboració permanent de dos enginyers de mines assignats als aspectes tècnics i a supervisió dels treballs|feines d'excavació, moviments de terres i extracció d'àrids.

Formació

Els treballadors de COFRAN 95 han cursat els següents cursos de formació professional i seguretat:

· Curs Bàsic de PREVENCIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ.

· Segon cicle de la TPC en construcció (Especialització).

· Curs de 'Riscs específics del treball amb l'amiant'.

Treballar amb nosaltres

Preguem la tramesa del seu Curriculum Vitae adjuntant al mateix fotografia i indicant formació i experiència anterior al sector, a l'adreça electrònica: cofran95@cofran95.com

Distribució de plantilla

Actividad

Número

Excavació i moviments de terres

7

Àrids

2

Contenidores

1

Serveis administratius

2

Administrador

1

Professionals tècnics externs

2